سود بیشتر

تحليل تكنيكال را از كجا بيابيم؟

بعضي ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﮔﺮان، از روش ﺑﻨﯿﺎدی به‌منظور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ براي ﺧﺮﯾﺪ و روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ استفاده مي‌كنند.

ما در اين مطلب سعي داريم راه‌هاي امن رسيدن به تحليل تكنيكال را براي‌ شما معرفي كنيم، اما اصلا تا به حال فكر كرده‌ايد ما چرا بايد از تحليل تكنيكال استفاده كنيم؟ تحليل تكنيكال چه مزيت‌هايي نسبت به تحليل فاندامنتال يا بنيادي دارد؟با ما باشيد

اصلا چرا تكنيكال؟

  1. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ‌: ﯾﮏ ﺗ‌‌‌‌ﺤﻠﯿل‌گر ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در كليه‌ي ﺑﺎزارﻫﺎ و روی همه نمودارها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ مثل ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧص‌هاي ﺳﻬﺎم و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ مهم‌ترين ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ به‌شمار مي‌رود. درﺻﻮرﺗ‌ﯽ ﮐﻪ تحليل‌گران ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل تنها ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از نتيجه ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرت‌‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده كنند كه اﯾﻦ به‌دليل ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ۲. ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻗﯿﻤﺖ: اﮔﺮ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ‌، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪن روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از روش ﺑﻨﯿﺎدی يا فاندامنتال ﭘﯿﺸﯽ مي‌گيرند. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻠ‌ﮕﺮان به‌طور اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ مي‌كنند. ﺑﺎزار به‌عنوان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﻫﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ مي‌شود و مي‌توانيم بگوييم ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ۶ ﺗﺎ ۹ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را مشخص مي‌كند. ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ تا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ را كاملا دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داشته باشيد. راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ به‌طور معمول پيش از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ مي‌گردند. ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دوره‌ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﻒ به‌عنوان ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻗﺮﯾﺐ‌اﻟﻮﻗﻮع ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺎه مي‌كند و همينطور دوره‌ﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺳﻘﻒ را به‌عنوان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ﯾﮏ بازه رﮐﻮد در ﺷﺮف وﻗﻮع در ﻧﻈﺮ مي‌گيرد.

  1. ﺣﻤﺎﯾﺖ / ﻣﻘﺎوﻣﺖ: تحليل و آناليز اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎده ﻧﻤﻮدار‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ، در ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ كمك‌كننده است. اﯾﻦ معيارها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوره‌ﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺤﺪوده داد و ﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ مي‌كنند تعيين مي‌شوند. اﯾﻦ مسئله ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪه‌اﻧﺪ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﻦ‌ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج مي‌شود بيان‌گر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮ دﯾﮕﺮی غالب شده است. چنانچه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮود بيان‌گر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ پيروز ﺷﺪه و اﮔﺮ از ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻋﺮﺿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  2. ۴. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ به شكل ﺗﺼﻮﯾﺮی: ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﮔﺮان ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ‌سابقه و ﮐﺎربلد هم ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ، شامل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ، نماين‌گر ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﮔﻮﯾﺎ از روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم آن ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ و ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﺟﺪول اﻋﺪاد اﺳﺖ. در بيشتر ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺘﻮن‌هاي ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدار آورده مي‌شوند. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار است كه مي‌توان به‌آساني ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد:

–  واكنش‌هاي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ

– ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل

– ﺣﺠﻢ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ

– وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزار

  1. ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ به شما مي‌كند. بعضي ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﮔﺮان، از روش ﺑﻨﯿﺎدی به‌منظور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ براي ﺧﺮﯾﺪ و روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ استفاده مي‌كنند. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ روشن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد. روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل مي‌تواند در ﺗﺸﺨﯿﺺ‌دادن ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺣﻤﺎﯾﺖ) ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ (ﻣﻘﺎوﻣﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار در ﻧﺮخ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ‌ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺮخ‌ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺮخ‌ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ مي‌توانند ﺑﺎزده را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸند.
این مطلب را هم بخوانید:
تحلیل بنیادی چیست؟

آگاهي از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻤﯽ را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻋﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ‌ﮐﺮديد اما روﻧﺪ ﺳﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ مشخص ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد. اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎدی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش‌ﺑﻪ‌زﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ آن ﺳﻬﻢ ﺑﻮد. ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ از ميزان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آن باشيد.

Vip  در بورس به چه معنی است؟

منظورمان از کانال VIP در بورس صرفا یکی کانال تلگرامی مخصوص با شرایط ویژه است که کاربران می‌توانند با پرداخت مبلغی به‌عنوان حق اشتراک در کانال برای زمان مشخصی عضو باشند و از سیگنال‌های معاملاتي که ادمين کانال ارائه می‌دهد استفاده کنند.

کانال‌های VIP زیادی وجود دارد اما شناسایی درگاه‌هايي که واقعا کمک‌کننده باشند کار سختي است.

مزایای کانال VIP بورس

کانال‌های VIP براي افرادي مفيد است که مشغله کاری زیادی داشته و نمی‌خواهند وقت خود را براي یادگرفتن مفاهیم پیچیده بورس کنند.

در کانال‌های VIP بورس، سیگنال‌های معاملاتي اعلام می‌شود که کاربران می‌توانند براساس سیگنال‌های اعلام شده سهام مستعد رشد را خریداری کنند.

بعضي از کانال‌های Vip مناسب هستند و اشتراک آن‌ها ارزش خریدن دارد اما بعضي از کانال‌ها نه. باید در انتخاب کانال VIP برای شناختن سهم‌های مناسب در بورس دقت کنیم.

جايگاه تلگرام در بورس، درست يا غلط؟

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از بااهميت‌ترين و تاثیرگذارترین مولفه‌ها در كليه بازارهای سرمایه‌گذاری، سرعت ارائه اطلاعات است. در‌اصل در بازار سرمایه دسترسی سریع به اطلاعات مزیت بسیار مهمی به‌شمار می‌آيد به‌طوری‌که در یک ساعت معاملاتی بسیار پيش مي‌آيد که یک سهم در بازه منفی یا صفر در حال معامله است و با ارائه اطلاعاتی در سامانه کدال یا ارائه خبری مرتبط از سهم، در کسری از ثانیه به سمت صف خرید یا فروش حرکت می‌‌کند و هر سرمایه‌گذاری که بتواند سریع‌تر از این موضوع آگاه شود، می‌تواند سود به دست بياورد.

در این بين، طی سال‌های اخیر و با توسعه فضای مجازی، تبادل اطلاعات با سرعت بسیاری همراه شده و در این میان یکی از کاربردی‌ترین این موارد استفاده از تلگرام به‌ویژه برای سهام‌داران بورس تهران مي‌باشد. به همین دلیل است که تمام فعالان بورسی در تلگرام فعال هستند و به‌خصوص در ساعات معاملات، اخبار و اطلاعیه‌های شرکت‌ها را دنبال می‌کنند. وجود اين کانال‌های خبری و تحلیلی مرتبط با بازار سهام در تلگرام هرچند بسیار مفید است و افزایش کارآیی بیشتر بازار را به دنبال دارد، ولی خالی از ايراد هم نیست.

یکی از معایب استفاده از شبکه‌های اجتماعی جولان افراد تازه وارد به بورس تحت عنوان استاد و فعال بازار سرمایه است. در مرحله بعدی، ادمین‌های این کانال‌ها اقدام به تشکیل کانال‌های خصوصی می‌کنند و با دریافت هزینه‌های ماهانه پیشنهاد خرید و فروش سهام را به اعضای کانال می‌دهند و از آنجا که هیچ نام و نشانی از خود منتشر نمی‌کنند به سادگی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را به بهانه سودهای کلان فریب می‌دهند.

از دیگر اقداماتی که این روزها در فضای شبکه‌های اجتماعی شاهد آن هستیم، بحث‌های مربوط به سبدگردانی توسط افراد مختلف است. عامل اثر‌گذار دیگری که از طرف شبکه‌های اجتماعی بر بازار تحمیل می‌شود بحث هیجانات آن است.حال باید عنوان کرد که راهکار مناسب برای بهره‌گیری صحیح از این فضای مجازی ایجاد شده، بررسی ماهیت کانال‌ها و صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی آنهاست.

این مطلب را هم بخوانید:
عرضه و تقاضا در بازار سهام و عوامل تغيير قيمت

فعالان بازار سرمایه معتقدند که این شبکه‌های اجتماعی در حالی که سبب توسعه سواد مالی شده، ولی از لحاظ ماهیتی نمی‌توان خوب یا بد بودن آنها را ارزیابی کرد. اما در نهایت این سرمایه‌گذاران هستند که باید در خصوص خرید و فروش سهامی که در کانال‌ها معرفی می‌شود، تصمیم‌گیری درستی داشته باشند و با سواد مالی خود به این اطلاعات توجه کنند.

در پایان می‌توان گفت، جای خالی اپلیکیشنی که صرفا مختص سهام باشد در بورس تهران به چشم می‌خورد؛ به‌عنوان نمونه، اپلیکیشن Stocktwits در آمریکا فعال است که شرکت‌های مختلف در آن صفحه مختص به خود را دارند و سرمایه‌‎گذاران می‌توانند مطالب مرتبط با شرکت را در آن درج یا از نظرات دیگران استفاده کند، همچنین در صفحه هر شرکت می‌توان فایل‌های صوتی و تصویری که مرتبط با شرکت باشد را نشر داد. با راه‌اندازی چنین اپلیکیشنی در بورس تهران، نظارت بر مطالب منتشر شده راحت‌تر و فضایی مختص رد و بدل کردن اطلاعات بورسی مهیا می‌شود.

اي‌تحليل در راستاي ارائه تحليل تكنيكال چه مي‌كند؟

ليگ تحليل‌گران

ما در مجموعه اي‌تحليل، بين تحليل‌گران يك رقابت جذاب در بازه‌هاي زماني ماهانه، فصلي و سالانه ترتيب داده‌ايم. مخاطب سرمايه‌گذار در اي‌تحليل، رقابت و سيگنال‌دهي اين تحليل‌گران را مشاهده مي‌كند و به نتايجي از اين تحليل‌ها مي‌رسد.

درواقع اگر سرمایه‌گذار هستید، می‌توانید از تحلیل و سیگنال‌هایِ تحلیل‌گران در جهت سودآوری بیشتر و کنترل سرمایه در بازار بورس استفاده کنید برای تحقق این امر کافی‌ است بر روی تحلیل موردنظر کلیک کنید.

جست‌وجو در اپليكيشن

اما گذشته از رقابت تحليل‌گران در ليگ، سرمايه‌گذار با جست‌وجوي نماد در برنامه مي‌تواند تحليل ارائه‌شده توسط تحليل‌گران اي‌تحليل را دريافت كند.

سخن آخر

استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي در تحليل بورس مزيت‌هايي مانند سرعت انتقال اطلاعات و بالا رفتن سواد مالي سرمايه‌گذاران را دارد اما قبل از هر چيز بايد از خودتان بپرسيد در شرايطي كه سرعت ارائه اطلاعات در اين پلت‌فرم‌ها انقدر بالاست (مخصوصا در حوزه بورس) چطور مي‌شود اين اطلاعات را راستي‌آزمايي كرد؟ چقدر از صحت این اطلاعات اطمينان داريم؟

مسئله ديگري كه بايد در اين بحث به آن توجه داشت “هيجان‌سازي ادمين‌ها” است. یعنی افرادی که سابقه معاملاتی کمتر از یک تا دو سال در بازارهای مالی دارند ولی با استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی و با صرف هزینه‌های فراوان، اقدام به عضو‌گیری در تلگرام و از طرفی بازدید‌های غیر واقعی با استفاده از روبات‌ها می‌کنند و با اعلام سودهای غیرواقعی در سهام، موجب جذب افراد تازه‌وارد به این کانال‌ها می‌شوند. در مرحله بعدی ادمین‌های این کانال اقدام به تشکیل کانال‌های خصوصی می‌کنند و با دریافت هزینه‌های ماهانه پیشنهاد خرید و فروش سهام را به اعضای کانال می‌دهند و از آنجا که هیچ نام و نشانی از خود منتشر نمی‌کنند، به سادگی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را به بهانه سودهای کلان فریب می‌دهند.

از دیگر اقداماتی که این روزها در فضای شبکه‌های اجتماعی شاهد آن هستیم، بحث‌های مربوط به سبدگردانی توسط افراد مختلف است. این بار هم مخاطب این افراد، سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار سرمایه هستند که با فکر کسب سود‌های بادآورده وارد این بازار شده‌اند و طعمه خوبی هم به حساب می‌آیند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۲]
نصب اپلیکیشن فانتیکال

احسان حسینی

احسانم. تا وقتی که می‌توانم بنویسم و بخوانم، یاد می‌گیرم. و تا وقتی که توان یادگیری دارم، هیچ مقصدی برایم صعب‌الوصول نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا